မြစ်ဆုံဒေသဆုံးရှုံးမှု နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု